Fri Jan 04
Men's Basketball 8:00 PM
MHC
at LETH
Fri Jan 04
Men's Basketball 8:00 PM
STMU
at RDC
Sat Jan 05
Men's Basketball 8:00 PM
LETH
at MHC
Sat Jan 05
Men's Basketball 8:00 PM
RDC
at STMU
Sat Jan 05
Men's Basketball 8:00 PM
OC
at AMB
Fri Jan 11
Men's Basketball 8:00 PM
TKU
at NAIT
Fri Jan 11
Men's Basketball 8:00 PM
AMB
at BC
Fri Jan 11
Men's Basketball 8:00 PM
LETH
at STMU
Fri Jan 11
Men's Basketball 8:00 PM
SAIT
at RDC
Fri Jan 11
Men's Basketball 8:00 PM
OC
at MHC
Fri Jan 11
Men's Basketball 8:00 PM
LAKE
at CUE
Fri Jan 11
Men's Basketball 8:00 PM
GPRC
at UAA
Sat Jan 12
Men's Basketball 3:00 PM
GPRC
at UAA
Sat Jan 12
Men's Basketball 8:00 PM
CUE
at LAKE
Sat Jan 12
Men's Basketball 8:00 PM
AMB
at MHC
Sat Jan 12
Men's Basketball 8:00 PM
RDC
at SAIT
Sat Jan 12
Men's Basketball 8:00 PM
NAIT
at TKU
Sat Jan 12
Men's Basketball 8:00 PM
STMU
at LETH
Fri Jan 18
Men's Basketball 8:00 PM
UAA
at NAIT
Fri Jan 18
Men's Basketball 8:00 PM
RDC
at MHC
Fri Jan 18
Men's Basketball 8:00 PM
CUE
at GPRC
Fri Jan 18
Men's Basketball 8:00 PM
SAIT
at LETH
Fri Jan 18
Men's Basketball 8:00 PM
AMB
at STMU
Fri Jan 18
Men's Basketball 8:00 PM
OC
at BC