Fri Jan 24
Men's Basketball 8:00 PM
RDC
at LETH
Fri Jan 24
Men's Basketball 8:00 PM
STMU
at BC
Fri Jan 24
Men's Basketball 8:00 PM
LAKE
at TKU
Fri Jan 24
Men's Basketball 8:00 PM
KC
at GPRC
Fri Jan 24
Men's Basketball 8:00 PM
MHC
at AMB
Fri Jan 24
Men's Basketball 8:00 PM
OC
at SAIT
Fri Jan 24
Men's Basketball 8:00 PM
CUE
at NAIT
Sat Jan 25
Men's Basketball 3:00 PM
STMU
at BC
Sat Jan 25
Men's Basketball 3:00 PM
RDC
at LETH
Sat Jan 25
Men's Basketball 3:00 PM
KC
at GPRC
Sat Jan 25
Men's Basketball 8:00 PM
NAIT
at CUE
Sat Jan 25
Men's Basketball 8:00 PM
TKU
at LAKE
Sat Jan 25
Men's Basketball 8:00 PM
AMB
at MHC
Thu Jan 30
Men's Basketball 8:00 PM
LETH
at SAIT
Fri Jan 31
Men's Basketball 8:00 PM
CUE
at UAA
Fri Jan 31
Men's Basketball 8:00 PM
TKU
at KC
Fri Jan 31
Men's Basketball 8:00 PM
MHC
at RDC
Fri Jan 31
Men's Basketball 8:00 PM
BC
at OC
Staff and Faculty Appreciation Game
Fri Jan 31
Men's Basketball 8:00 PM
AMB
at STMU
Fri Jan 31
Men's Basketball 8:00 PM
GPRC
at LAKE
Sat Feb 01
Men's Basketball 3:00 PM
MHC
at RDC
Sat Feb 01
Men's Basketball 3:00 PM
BC
at OC
Parent Appreciation Game
Sat Feb 01
Men's Basketball 3:00 PM
GPRC
at LAKE
Sat Feb 01
Men's Basketball 3:00 PM
TKU
at KC