Fri Jan 19
Men's Basketball 8:00 PM
BC
at RDC
Fri Jan 19
Men's Basketball 8:00 PM
MHC
at STMU
Fri Jan 19
Men's Basketball 8:00 PM
OC
at LETH
Fri Jan 19
Men's Basketball 8:00 PM
UAA
at TKU
Fri Jan 19
Men's Basketball 8:00 PM
CUE
at GPRC
Fri Jan 19
Men's Basketball 8:00 PM
SAIT
at AMB
Fri Jan 19
Men's Basketball 8:00 PM
LAKE
at KC
Sat Jan 20
Men's Basketball 3:00 PM
OC
at LETH
Sat Jan 20
Men's Basketball 3:00 PM
CUE
at GPRC
Sat Jan 20
Men's Basketball 3:00 PM
LAKE
at KC
Sat Jan 20
Men's Basketball 3:00 PM
BC
at RDC
Sat Jan 20
Men's Basketball 8:00 PM
AMB
at SAIT
Sat Jan 20
Men's Basketball 8:00 PM
STMU
at MHC
Sat Jan 20
Men's Basketball 8:00 PM
TKU
at UAA
Thu Jan 25
Men's Basketball 8:00 PM
RDC
at OC
Fri Jan 26
Men's Basketball 8:00 PM
SAIT
at BC
Fri Jan 26
Men's Basketball 8:00 PM
GPRC
at LAKE
Fri Jan 26
Men's Basketball 8:00 PM
AMB
at STMU
Fri Jan 26
Men's Basketball 8:00 PM
NAIT
at KC
Fri Jan 26
Men's Basketball 8:00 PM
LETH
at MHC
Fri Jan 26
Men's Basketball 8:00 PM
TKU
at CUE
Sat Jan 27
Men's Basketball 3:00 PM
NAIT
at KC
Sat Jan 27
Men's Basketball 3:00 PM
SAIT
at BC
Sat Jan 27
Men's Basketball 3:00 PM
GPRC
at LAKE