Sat Nov 30
Men's Ice Hockey Final
5 RDC
4 at SAIT
Sat Nov 30
Men's Ice Hockey Final
6 UAA
3 at Portage
Sat Nov 30
Men's Ice Hockey Final
2 NAIT
1 at GMU
Sat Nov 30
Men's Ice Hockey Final - OT
5 CUE
4 at BC
Fri Nov 29
Men's Ice Hockey Final
2 Portage
7 at UAA
Fri Nov 29
Men's Ice Hockey Final
0 GMU
3 at NAIT
Fri Nov 29
Men's Ice Hockey Final
8 CUE
3 at BC
Fri Nov 29
Men's Ice Hockey Final
4 SAIT
6 at RDC
Sat Nov 23
Men's Ice Hockey Final
3 NAIT
2 at CUE
Sat Nov 23
Men's Ice Hockey Final
0 UAA
3 at SAIT